nieruchomość - Rzeszów ul. Sikorskiego

Rzeszów, dnia 04.07.2017 r.
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
35-060 Rzeszów , ul.Słowackiego 24/35
kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl     www.komornik-rzeszow.pl
tel. 17 850 84 15 , fax  17 852 99 54
Sygn.akt VI KMP 30/00, VI KMP 35/01
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza
w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24 pok. 35 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc  zawiadamia, że
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu  24 października 2017 r. o godz. 9:00, sala nr 19 odbędzie się:
  D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej  własność dłużnika:
Biśto Marcin
oznaczonej jako:
1) nieruchomość lokalowa opisana jako lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy
ul. Sikorskiego 334 w Rzeszowie, w obr. 224 Biała II o łącznej powierzchni  użytkowej 82,30 m2 wraz
z pomieszczeniami przynależnymi, inwentarskim o powierzchni 16,60 m2, trzema pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni 39,00 m2 oraz wiatą gospodarczą o powierzchni 16,80 m2 , łącznie z udziałem w prawie własności działki o nr 629/7 o powierzchni 754 m2 oraz częściach wspólnych budynku wynoszącym 1547/3117 części.
    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 284.400,00 zł.
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  189.600,00  zł.
2) nieruchomość gruntowa położona w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego, obr. 224 Biała II, opisana jako działka
     o nr ewidencyjnym 629/8 o powierzchni 526m2.
    Nieruchomość jest oszacowana na kwotę: 78.600,00 zł.
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 52.400,00 zł
3) nieruchomość gruntowa położona w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego, obr. 224 Biała II, opisana jako działka
     o nr ewidencyjnym 630/1, o powierzchni 198m2.
    Nieruchomość jest oszacowana na kwotę 29.600,00 zł.
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji  wynosi   19.733,34 zł.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr RZ1Z/00163051/8, która prowadzona jest w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w wysokości odpowiednio do nieruchomości opisanej w  pkt 1) 28.440,00  zł , do nieruchomości opisanej w  pkt 2) 7.860,00 zł oraz do nieruchomości  opisanej w  pkt 3) 2.960,00 zł , w gotówce na rachunek Komornika Sądowego:
45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    BGŻ S.A.
lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  
(tel. 17 850 84 15). Informacja o licytacji znajduje się na stronie http://komornik-rzeszow.pl/
i   http://www.licytacje.komornik.pl/.
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 24 październik 2017

Zdjęcia

nieruchomość - Rzeszów ul. Sikorskiego