grunty rolne - Palikówka

Rzeszów, dnia 2017-09-07 r.
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
35-060 Rzeszów , ul.Słowackiego 24/35
kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
tel. 17 850 84 15 , fax  17 852 99 54
Sygn.akt  KM 687/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza
w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na   podstawie art. 10136 kpc w zw. z art. 867 kpc  zawiadamia , że w Kancelarii Komornika   w dniu 24 października 2017 r. o godz. 11.00,  w trybie  uproszczonej egzekucji z nieruchomości odbędzie się  

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości rolnej , niezabudowanej   składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 525/3 o powierzchni 0,65 ha położonej w miejscowości Palikówka, gmina Krasne, powiat rzeszowski , dla której  księgę wieczystą prowadzi VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie o numerze  RZ1Z/00107867/1 stanowiącej własność dłużnika:
Cyrnek Bernadeta

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:              12.900,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:    9.675,00  zł.

         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości  1.290,00  zł  w gotówce  na rachunek Komornika Sądowego w:
         45 2030 0045 1110 0000 0395 1560  BGŻ S.A.
     
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

        Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej (od godz. 8.00 do 15.30) lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15)  . Informacja o licytacji znajduje się na stronie  na stronie http://komornik-rzeszow.pl/   
i   http://www.licytacje.komornik.pl/    .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.                                                              m.p.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 24 październik 2017

Zdjęcia

grunty rolne - Palikówka