mieszkanie - Rzeszów ul.Piastów 7

Rzeszów, dnia 02.10.2017 r.
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
35-060 Rzeszów , ul.Słowackiego 24/35
kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl     www.komornik-rzeszow.pl
tel. 17 850 84 15 , fax  17 852 99 54
Sygn.akt  KM 1293/14 , KM 838/15 , KM 21/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza
w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  ,
że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu  2 listopada 2017 r.  o godz. 13:00 ,
sala  nr 6   odbędzie się:

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 75, położonego
w Rzeszowie przy ul. Piastów 7, o pow. 38 m2 wpisanego do księgi wieczystej  nr   RZ1Z/00156927/8 prowadzonej  przez VII  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie stanowiącej własność dłużnika:
Dudek Sławomir

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   165.400,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  124.050,00 zł.

         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości  16.540,00  zł  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    BGŻ S.A. lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronie internetowej  http://www.komornik-rzeszow.pl/   i   http://www.licytacje.komornik.pl/    .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.


                                                              m.p.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 2 listopad 2017

Zdjęcia

mieszkanie - Rzeszów ul.Piastów 7