dom Lubenia

Rzeszów, dnia 2018-12-07 r.
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
35-060 Rzeszów , ul.Słowackiego 24/35
kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl     www.komornik-rzeszow.pl
tel. 17 850 84 15 , fax  17 852 99 54
Sygn.akt  KM 279/18
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie ,
ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia , że w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie przy ul.Kustronia 4 w dniu    14 stycznia 2019 r.  o godz.  10:00  , sala nr 6   odbędzie się:

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości o przeznaczeniu rolno-osadniczym oznaczonej jako  działka o nr 1486 o powierzchni 0,81 ha, położona
w Lubeni  ( obręb 0001 ) zabudowana budynkiem mieszkalnym z budynkiem gospodarczym w jednej bryle  ,  
o powierzchni ogólnej 198 m2.  objętej księgą wieczystą  Nr RZ2Z/00048062/3 prowadzoną przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie Sądu Rejonowego w Rzeszowie stanowiącej własność dłużnika:
Lasota Jacek

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  80.445,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  60.333,75 zł.
            Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły.
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  najpóźniej do dnia  13.01.2019 r. w wysokości  8.044,50 zł  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    BGŻ S.A. lub
w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
         Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się na stronie  na stronie http://komornik-rzeszow.pl/   i   http://www.licytacje.komornik.pl/    .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.                                                                                  m.p.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 14 styczeń 2019

Zdjęcia

dom Lubenia dom Lubenia dom Lubenia