nieruchomość Rzeszów Biała


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul.  Słowackiego 24/35
tel.: 17 850 84 15, fax: 17 852 99 54, www.komornik-rzeszow.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560
Sygn.akt VI KMP 30/00, VI KMP 35/01
Rzeszów, dnia 2019-07-15


O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV
w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu
1 października 2019 r. o godz. 09:00   sala nr 19  w Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbędzie się:

  D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej  własność dłużnika:    Biśto Marcin   oznaczonej jako:
1) nieruchomość lokalowa opisana jako lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy
         ul. Sikorskiego 334 w Rzeszowie, w obr. 224 Biała II o łącznej powierzchni  użytkowej 82,30 m2 wraz
       z pomieszczeniami przynależnymi, inwentarskim o powierzchni 16,60 m2, trzema pomieszczeniami gospodarczymi
       o powierzchni 39,00 m2 oraz wiatą gospodarczą o powierzchni 16,80 m2 , łącznie z udziałem wynoszącym
       1547/3117 części w prawie własności  działki o nr 629/12 ( poprzednio nr 629/7 ) o powierzchni 0,0731 ha
        oraz częściach wspólnych budynku .
    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 295.500,00 zł.
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  197.000,00  zł.

2) nieruchomość gruntowa położona w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego, obr. 224 Biała II, opisana jako działka
     o nr ewidencyjnym 629/14 ( poprzednio nr 629/8 )  o powierzchni  0,0432 ha.
    Nieruchomość jest oszacowana na kwotę: 76.200,00 zł.
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 50.800,00 zł

3) nieruchomość gruntowa położona w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego, obr. 224 Biała II, opisana jako działka
     o nr ewidencyjnym 630/1, o powierzchni  0,0198 ha.
    Nieruchomość jest oszacowana na kwotę 34.900,00 zł.
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji  wynosi   23.266,67 zł.

            Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr RZ1Z/00163051/8, która prowadzona jest w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w wysokości odpowiednio do nieruchomości opisanej w  pkt 1) 29.550,00  zł , do nieruchomości opisanej w  pkt 2) 7.620,00 zł oraz do nieruchomości  opisanej w  pkt 3)  3.490,00 zł , w gotówce na rachunek Komornika Sądowego:
45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    BGŻ S.A.   lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  
(tel. 17 850 84 15). Informacja o licytacji znajduje się na stronie http://komornik-rzeszow.pl/
i   http://www.licytacje.komornik.pl/.
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 1 październik 2019

Zdjęcia

nieruchomość Rzeszów Biała nieruchomość Rzeszów Biała