grunty rolne - Laskówka


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul.  Słowackiego 24/35
tel.: 17 850 84 15, fax: 17 852 99 54, www.komornik-rzeszow.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560
Sygn. akt Kmp 25/06
Rzeszów, dnia 2019-08-19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie  ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu  28 października 2019 r.  o godz. 8:30 , sala nr  19 odbędzie się:

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości wpisanej do  księgi wieczystej  nr RZ2Z/00032113/1 prowadzonej w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tyczynie Sądu Rejonowego w Rzeszowie  przeznaczonej na cele rolne  położonej w miejscowości Laskówka , gm. Dynów , pow. rzeszowski składającej  się z działek będących przedmiotem licytacji ;

a)  działka  nr 1293 o pow. 1,55 ha  
    zabudowana budynkiem gospodarczym wraz z ziemianką      - cena oszacowania wynosi       69.490,60 zł
                                                                               - cena wywołania  wynosi         52.117,95 zł
                                                                                                      - wymagana rękojmia  wynosi   6.949,06 zł ,

b)  działka nr 494 o pow. 0,20 ha               - cena oszacowania wynosi         4.060,00 zł
                                                                                                     - cena wywołania wynosi             3.045,00 zł
                                                                                                     - wymagana rękojmia  wynosi        406,00 zł ,

c)  działka nr 500 o pow. 0,49 ha              - cena oszacowania wynosi          9.947,00 zł
                                                                                                      -  cena wywołania wynosi            7.460,25 zł
                                                                                 - wymagana rękojmia  wynosi          994,70 zł ,

d)  działka nr 552 o pow. 0,15 ha                                                 - cena oszacowania wynosi            1.485,00 zł
                                                                                                      - cena wywołania wynosi               1.113,75 zł
                                                                                                      - wymagana rękojmia  wynosi          148,50 zł ,

e)  działka nr 585 o pow. 0,17 ha                                                  - cena oszacowania wynosi            1.683,00 zł
                                                                                                      -  cena wywołania wynosi              1.262,25 zł  
                                                                                                      - wymagana rękojmia  wynosi           168,30 zł

Nieruchomość jest własnością dłużnika:
Jaszczur Ryszard
          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    Bank BGŻ BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronie internetowej  http://www.komornik-rzeszow.pl/  i  http://www.licytacje.komornik.pl/ .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.

                                                                                    m.p.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 28 październik 2019

Zdjęcia

grunty rolne - Laskówka grunty rolne - Laskówka grunty rolne - Laskówka grunty rolne - Laskówka