garaż - Rzeszów


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul.  Słowackiego 24/35
tel.: 17 850 84 15, fax: 17 852 99 54, www.komornik-rzeszow.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560
Sygn.akt  KM KM 524/18 , KM 889/17 , KM 588/18 , KM 49/19
Rzeszów, dnia 2019-08-30


*5019083000003*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu  15 października 2019 r.  o godz.  10:30  , sala nr  31  odbędzie się:

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej - garażu o pow. 20. m2 zlokalizowanego na działce o nr 1767/35 w  Rzeszowie,
obręb 207 Śródmieście. Garaż znajduje się na drugiej kondygnacji, na szóstej działce w budynku wielogarażowym licząc od Al. Powstańców Warszawy  i  stanowi własność dłużnika:
Janik Daniel

Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie
pod  nr  RZ1Z/00093755/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   17.193,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  12.894,75   zł.

          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości    1.719,30  zł  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    Bank BGŻ BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się na stronie internetowej  http://www.komornik-rzeszow.pl/ i http://www.licytacje.komornik.pl/ .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.


                                                                                    m.p.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 15 październik 2019

Zdjęcia

garaż - Rzeszów garaż - Rzeszów