lokal użytkowy Rzeszów 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul.  Słowackiego 24/35
tel.: 17 850 84 15, fax: 17 852 99 54, www.komornik-rzeszow.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas SA  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 
Sygn.akt Km 148/12, Km 764/13, Km 1710/13, Km 1745/13 , Km 187/14 , Km 944/14, 
     Km 221/16,  Km 576/16
Rzeszów, dnia 2020-03-10
 
*5020031000039*
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu  23 kwietnia 2020 r. o godz.  9:20 , sala nr  6   odbędzie się:
 
  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości  stanowiących własność dłużnika:
Kielar Stanisław
oznaczonych jako ;
 
A)  nieruchomość lokalowa opisana jako lokal niemieszkalny oznaczony nr 2 położony w budynku przy 
      ul. Przemysłowej 8 w Rzeszowie w obrębie Staroniwa 212 objętej księgą wieczystą nr  RZ1Z/00151597/0
      prowadzoną w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z udziałem w prawie 
      użytkowania wieczystego działki nr 1533/1 i w częściach wspólnych budynku wynoszącym  6145/23736 części.
      Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę  699.500,00 zł  ( brutto)
       Cena wywoławcza wynosi kwotę   524.625,00 zł   ( brutto)
 
B)  1/2 części nieruchomości lokalowej opisanej jako lokal niemieszkalny oznaczony nr  3  położony w budynku przy
       ul. Przemysłowej 8 w Rzeszowie w obrębie Staroniwa 212 objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00151598/7   
       prowadzoną w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z 1/2 udziału w prawie                 użytkowania wieczystego działki nr 1533/1 i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 6145/23736 części .  
        Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę   344.600,00  zł ( brutto)
        Cena wywoławcza wynosi kwotę   258.450,00 zł   ( brutto)
 
Art.18  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23 ) 
Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości  co do nieruchomości wymienionej w pkt A)   69.950,00 zł  ,  a w pkt B)    34.460,00 zł  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego 
nr  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    Bank BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  , Komornika i Krajowej Rady Komorniczej  .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
          Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.
    

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 23 kwiecień 2020

Zdjęcia

lokal użytkowy Rzeszów