grunt - Rzeszów Staromieście

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul.  Słowackiego 24/35
tel.: 17 850 84 15, fax: 17 852 99 54, www.rzeszow.komornik.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas SA  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 
Sygn. akt Kmp 33/08
Rzeszów, dnia 2020-09-03
 
 
*9020090300035*
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35  na   podstawie art. 10136 kpc w zw. z art. 867 i art. 875 kpc  zawiadamia , że w Kancelarii Komornika   w dniu  3 listopada 2020 o godz. 13:30 ,  w trybie  uproszczonej egzekucji z nieruchomości odbędzie się  
 
  D R U G A    L I C Y T A C J A
 
 nieruchomości gruntowej składająca się z działki  o nr 650 o pow. 0,1853 ha  ( dane ewidencyjne nieruchomości  przyjęte na podstawie informacji z rejestru gruntów miasta Rzeszowa ) położona w Rzeszowie-Staromieściu, obręb 216, podlegającej wpisowi do księgi wieczystej prowadzonej przez  VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  o nr:  RZ1Z / 00091309 / 6  stanowiącej własność dłużnika:
Kasiak Stanisław
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  214.000,00  zł.
Cena wywoławcza  wynosi:  107.000,00 zł.
 
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości   21.400,00  zł  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 
 BNP PARIBAS S.A. .   
 
    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
 
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15)  .  Informacja o licytacji znajduje się  na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  , Komornika i Krajowej Rady Komorniczej  .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych  i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
 
 
                                                                                        m.p.
 

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 3 listopad 2020

Zdjęcia

grunt - Rzeszów Staromieście grunt - Rzeszów Staromieście