grunty - Zabratówka

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul.  Słowackiego 24/35
tel.: 17 850 84 15, fax: 17 852 99 54, www.rzeszow.komornik.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas SA  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 
Sygn. akt Kmp 13/13 i Kmp 88/13
Rzeszów, dnia 2020-09-03
 
 
*5020090300158*
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu  27 października 2020 r.  o godz.  9:30  , sala nr  30  odbędzie się:
 
  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości oznaczonych jako :
a)  działka nr 1358  o pow.  5400 m2, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym , 
     częściowo podpiwniczony   o pow. 36 m2, budynkiem  gospodarczym murowano-drewnianym 
    o pow. 20 m2  oraz  fundamentami stodoły , w bardzo złym stanie technicznym ( do rozbiórki )    -  
     położona w miejscowości:   Zabratówka 18  gm. Chmielnik pow. rzeszowski , dla  której    urządzona jest 
     księga wieczysta w VIII Zamiejscowym  Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tyczynie Sądu
     Rejonowego w Rzeszowie o numerze:      RZ2Z/00024681/4   ;
     Działka oszacowana jest na kwotę:  16.288,00  zł.  Cena wywoławcza  wynosi: 12.216,00 zł.
 
b) działka nr  1356  o pow.  5900 m2 , niezabudowana -  położona     w miejscowości:   Zabratówka      
     gm. Chmielnik pow. rzeszowski , dla  której    urządzona jest   księga wieczysta w VIII 
     Zamiejscowym  Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tyczynie Sądu  Rejonowego w Rzeszowie 
      o numerze:     RZ2Z/00024681/4   ;
      Działka oszacowana jest na kwotę:  45.535,00 zł.   Cena wywoławcza wynosi: 34.151,25 zł.
 
 stanowiącej własność dłużnika:
Wolke Waldemar
 
          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
 
       Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię do dnia  26.10.2020 r.  w wysokości odpowiednio  dla działki opisanej w pkt a )   1.628,80 zł   i  w pkt b )   4.553,50 zł   w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr
45 2030 0045 1110 0000 0395 1560   BNP Paribas S.A.  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
 
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronie internetowej  http://www.komornik-rzeszow.pl/   i   http://www.licytacje.komornik.pl/.
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
 
                                                                                    m.p.
 

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 27 październik 2020

Zdjęcia

grunty - Zabratówka grunty - Zabratówka grunty - Zabratówka