Lubenia - dom


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul.  Słowackiego 24/35
tel.: 17 850 84 15, fax: 17 852 99 54, www.rzeszow.komornik.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas SA  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560
Sygn. akt Km 669/18 i Km 34/19
Rzeszów, dnia 2022-05-25


*9022052500134*

                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu 6 lipca 2022 r.  o godz. 10:00 , sala nr  6  odbędzie się:

                                                                                  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości w Lubeni , gm, Lubenia , pow. rzeszowski woj. podkarpackie stanowiącej własność dłużnika:

Wilk Dariusz

oznaczonej jako nieruchomość gruntowa  składająca się z działki nr 4167/5  o pow. 0,22 ha  , zabudowanej jednorodzinnym , wolnostojącym , parterowym budynkiem mieszkalnym, wykonanym w technologii tradycyjnej
o pow. 82 m.kw.  i  wolnostojącym , parterowym budynkiem gospodarczym  o pow. 63 m.kw. .

W VII Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Rzeszowie dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr    RZ2Z/00061634/1 .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:               123 000,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:     92 250,00  zł


          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości    12 300,00  zł   w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    Bank BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w godzinach od 11 - 13  w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  , Komornika i Krajowej Rady Komorniczej  .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.


                                                                                    m.p.
                                                                                                                                            Komornik Sądowy
                                                                                                                           przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
                                                                                                                                                 Jan Forystek

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 6 lipca 2022