Rzeszów - nieruchomość                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu  4 sierpnia 2022 r.  o godz.  12:00 , sala nr  6 odbędzie się:

                                                                   P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

a) udziału przypadającego dłużnikowi  JD Investment Sp.z o.o. Sp. Komandytowa w Rzeszowie w wysokości  
    1/2 części działki nr 101 położonej w Rzeszowie dla , której prowadzona jest księga wieczysta   RZ1Z/00069396/9
    prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie ,

b) udziału  przypadającego dłużnikowi  Czochara Katarzyna  w wysokości  1/2 części działki nr 101 położonej
    w Rzeszowie dla , której prowadzona jest księga wieczysta   RZ1Z/00069396/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
    w Rzeszowie . Zgodnie aktualnym zapisem w Dziale II księgi wieczystej obecnym właścicielem tego udziału  jest
     JD Investment Sp.z o.o. Sp. Komandytowa w Rzeszowie . Jednak na podstawie art. 930 kodeksu postępowania
     cywilnego rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może
     uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak
     w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.


Każdy udział oszacowany jest  po  736 612,50 zł   
Cena wywoławcza  każdego udziału w powyższej licytacji wynosi po  552 459,38  zł.


          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  w wysokości  10%   ( 73 661,25  zł  )  każdego udziału do  którego licytacji zamierza przystąpić w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr    45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    Bank BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w godzinach od 11 - 14  w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  , Komornika i Krajowej Rady Komorniczej  .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
       Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.


                                                                                  m.p.

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 4 sierpnia 2022