dom - Rzeszów - licytacja elektroniczna


                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E
                                       O   PIERWSZEJ  ELEKTRONICZNEJ   LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
                                                                               nr KW  RZ1Z/00175477/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 września 2022 r.  o godz. 11:00  w trybie zwykłym rozpocznie się  :

                                                                              P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części w  nieruchomości położonej w miejscowości Rzeszów, przy ul. Miejska 121 stanowiących własność dłużników :
Baran Waldemar i Baran Dorota
posiadająca założoną księgę wieczystą w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszów
nr RZ1Z/00175477/7 .

Przetarg zakończy się w dniu  6 października 2022 r.  o godz. 14:00


    Przetarg nieruchomości odbędzie  się   drogą elektroniczną  -  za pośrednictwem serwisu
                                                             Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie

                                                                 https://e-licytacje.komornik.pl


Przedmiotem licytacji są dwa udziały po 1/2 części w nieruchomości opisanej jako ; nieruchomość  gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą Nr RZ1Z/00175477/7 . Nieruchomość składa się  działki  o numerze ewidencyjnym 708/4 , o pow.  968  m2  , położonej w Rzeszowie, przy ul. Miejskiej 121 ,  obręb  Budziwój 225, w odległości około 5 km na południe od centrum miasta.  Dostęp i dojazd do samej nieruchomości jest dobry - pośrednio drogą gminną o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość położona jest na obszarze płaskim i ma kształt foremny.   Działka  wyposażona jest w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i teletechniczną. Na działce posadowiony  jest murowany budynek mieszkalny. Budynek ten jest obiektem parterowym z użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 158,0 m2 . Budynek  został ukończony około 2009 roku. Wybudowany został wg standardów spełniających współczesne wymogi funkcjonalno-użytkowe. Budynek postawiony został w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków i cegły. W budynku wykonane zostały wszystkie instalacje, w tym elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz c.o. .

a) udział  1/2 części stanowiący własność dłużnika Baran Waldemar
    Wartość udziału  nieruchomości  wynosi po  :  389 000,00 zł
    Cena wywoławcza udziału  wynosi:   291 750,00  zł.

b) udział  1/2 części stanowiący własność dłużnika Baran Dorota
    Wartość udziału  nieruchomości  wynosi po  :  389 000,00 zł
    Cena wywoławcza udziału  wynosi:   291 750,00  zł.

   Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości w wysokości 1/10 sumy oszacowania , to jest  kwotę  38 900,00  zł - jeden udział (na leży wskazać właściciela udziału ) lub 77 800,00 zł - dwa udziały ,     najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu . Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

                                                                               Pouczenie:

                         Obowiązkowym elementem umożliwiającym uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja                   
                                     na portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołaczenie do licytacji!
                                      Instrukcja użytkownika e-licytacji jest dostępna pod adresem 
                                          https://e-licytacje.komornik.pl/images/instrukcja-v1.4.pdfWniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej https://e-licytacje.komornik.pl/. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia.
Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia.

    Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Przepisu art. 964 zwolnienie od złożenia rękojmi lub obniżenie jej wysokości   nie  stosuje się.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 Bank BNP Paribas SA

    Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: 1) numeru PESEL, 2) numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i  
3) oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,  4) czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do 5) wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby,
 a także 6)  innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.  Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem.
    W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w
przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
    Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania
w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
    Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2, niezwłocznie po ich
otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także
osoby niewymienione, o ile posiadają w tym systemie konto (art. 9868  k.p.c.).
    W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 k.p.c.).
    W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
(przepisu art. 980 nie stosuje się).
    Dokonanie postąpienia wymaga: 1) uwierzytelnienia się na koncie użytkownika; 2) utworzenia
oświadczenia o postąpieniu; 3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.
    Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych (art. 978 § 2k.p.c.). Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane
potwierdzenie dokonania postąpienia. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
    Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik
umorzy egzekucję (art. 981 k.p.c.) i niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych
równocześnie na podstawie art. 9863 §3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
    Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa (art. 9867 § 5
k.p.c.). Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji.
Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.  Przepis art. 988 § 2 k.p.c. stosuje się.
    Postanowienie co do przybicia doręcza się licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Wysłuchania
licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, oraz uczestników przetargu dokonuje się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla wydania postanowienia co do przybicia.
    Zgodnie z art. 967 k.p.c. po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta,
który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
    Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię,
a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te stwierdza Sąd postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Z rękojmi utraconej przez nabywcę pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 969 k.p.c.).  Zgodnie z art. 971 k.p.c. nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
    Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia
o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia (art. 998 k.p.c.).
    Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do
ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca
ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu (art. 999 k.p.c.).
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.11:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w tut. sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez  zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Instrukcja użytkownika e-licytacji jest dostępna pod adresem https://e-licytacje.komornik.pl/images/instrukcja-v1.4.pdf
Pouczenie:
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego).
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Skargę wnosi się do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika i wnosi się ją w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skarga na czynność
komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Należy zawiadomić Komornika Sądowego - w terminie 7 dni o każdej zmianie swego miejsca pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 § 1 kpc, art 136 § 2 kpc)

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 29 września 2022