Grunty - Lubenia , Jasionka - elektroniczna uproszczona

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie                                                                                                Rzeszów, dnia 2023-01-30
Jan Forystek Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie
35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/35
tel. 17 850 84 15 , www.rzeszow.komornik.pl,  email: kancelaria.rzeszow.forystek@komornik.pl                                                           
                                                                                                                                       Sąd Rejonowy w Rzeszowie
konto:  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560                                                                  Wydział I Cywilny Sekcja
                                                                                                                                        ds.. Egzekucyjnych
Sygn. akt Km 14/20 , Km 66/22,  Km 67/22,                                                                   35-303 Rzeszów , ul. Kustronia 4
                  Km 11/23
                                                    
                                                                                                                    nadzór sądu ; sygn.akt   I.1. Co 276/20 
                                                                                                                                             sygn.akt  I.1. Co 417/20
 
 
                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
                                      O   PIERWSZEJ  ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                    nr KW  RZ2Z/00026938/5  i  RZ1Z/00096508/6 ( TRYB UPROSZCZONY )
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 10136  kpc w zw. z art.9862 kpc  zawiadamia  , że w   w dniu 
16 marca 2023 r.  o godz. 11:00  w trybie  uproszczonym rozpocznie się  :
 
                                                                       P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
I.
Nieruchomości wpisanej do  księgi wieczystej  nr RZ2Z/00026938/5 prowadzonej w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  przeznaczonej na cele rolne  położonej w miejscowości Lubenia, gm. Lubenia , pow. rzeszowski składającej  się z działek będących przedmiotem licytacji ;
 
1)  działka  nr 4104/3 o pow. 1,7522 ha  - cena oszacowania wynosi      62 888,00 zł 
                                                                - cena wywołania  wynosi         47 166,00 zł 
                                                                - wymagana rękojmia  wynosi    6 288,80 zł ,
 
II.
Nieruchomości wpisanej do  księgi wieczystej  nr RZ1Z/00096508/6 prowadzonej w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  przeznaczonej na cele rolne  położonej w miejscowości Jasionka, gm. Trzebownisko , pow. rzeszowski składającej  się z działek będących przedmiotem licytacji ;
 
1)  działka  nr 240/2 o pow. 0,3000 ha   - cena oszacowania wynosi        4 251,00 zł 
                                                                - cena wywołania  wynosi          3 188,25 zł 
                                                                - wymagana rękojmia  wynosi       425,10 zł ,
 
2)  działka nr 240/3 o pow. 0,0500 ha    - cena oszacowania wynosi            708,00 zł 
                                                                - cena wywołania wynosi               531,00 zł
                                                                - wymagana rękojmia  wynosi          70,80 zł , 
 
3)  działka nr 245/4 o pow. 0,1000 ha   - cena oszacowania wynosi           1 417,00 zł 
                                                               -  cena wywołania wynosi             1 062,75 zł 
                                        - wymagana rękojmia  wynosi          141,70 zł ,
 
4)  działka nr 250 o pow. 0,0600 ha  - cena oszacowania wynosi                  850,00 zł 
                                                                - cena wywołania wynosi                637,50 zł
                                                                - wymagana rękojmia  wynosi           85,00 zł ,
 
5)  działka nr 286/1 o pow. 0,1200 ha    - cena oszacowania wynosi           1 700,00 zł 
                                                               -  cena wywołania wynosi              1 275,00 zł  
                                                               - wymagana rękojmia  wynosi           170,00 zł ,
 
6)  działka nr 286/4 o pow. 0,0700 ha   - cena oszacowania wynosi                992,00 zł 
                                                                - cena wywołania wynosi                  744,00 zł
                                                                - wymagana rękojmia  wynosi             99,20 zł , 
 
7)  działka nr 300/8 o pow. 0,0025 ha   - cena oszacowania wynosi                   35,00 zł 
                                                               -  cena wywołania wynosi                     26,25 zł 
                                         - wymagana rękojmia  wynosi                3,50 zł ,
 
8)  działka nr 300/9 o pow. 0,1000 ha    - cena oszacowania wynosi             1 417,00 zł 
                                                                - cena wywołania wynosi                1 062,75 zł
                                                                - wymagana rękojmia  wynosi            141,70 zł ,
 
 
stanowiących własność dłużnika:
Barłog Grzegorz
 
 
 
                       Przetarg nieruchomości odbędzie  się   drogą elektroniczną  -  za pośrednictwem serwisu 
                                                             Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie
 
                                                                 https://e-licytacje.komornik.pl 
 
 
Przetarg zakończy się w dniu 23 marca 2023 r.  o godz. 13:00
 
 
   Licytant przystępujący do przetargu co do   poszczególnych w/w działek  zobowiązany jest złożyć rękojmię  
w wysokości 1/10 sumy oszacowania wybranej działki  ( I.1. - 6 288,80 zł  , II.1.- 425,10 zł ,  II.2. - 70,80 zł ,  
II.3. - 141,70 zł ,   II.4. - 85,00 zł   II.5. - 170,00 zł ,  II.6. -  99,20 zł ,   II.7. -  3,50 zł,   II.8. -  141,70 zł )    
najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg . 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
 
 
                                                                               Pouczenie:
 
                    Obowiązkowym elementem umożliwiającym uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja             
                                    na portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołaczenie do licytacji !
 
Instrukcja użytkownika e-licytacji jest dostępna pod adresem  https://e-licytacje.komornik.pl/images/instrukcja-v1.4.pdf
 
Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej https://e-licytacje.komornik.pl/. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia. 
Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia.
Art.  8794  kpc 
§  1.  Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§  4.  W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
Art.  8795 kpc 
§  1.   Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§  2.   Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.
Art.  8796 kpc 
§  1.   Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
§  2.  Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 czas trwania przetargu można skrócić do co najmniej dwóch dni, z zachowaniem warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym.
§  3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.
Art.  8797 kpc  
O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Art.  8798 kpc  
W przypadku, o którym mowa w art. 870 § 3, zrzeczenie jest dokonywane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Art.  8799  kpc 
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560 Bank BNP Paribas SA
 
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: 1) numeru PESEL, 2) numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i  
3) oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,  4) czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do 5) wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, 
a także 6)  innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.  Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem.
W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania
w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych,  niezwłocznie po ich  otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także
osoby niewymienione, o ile posiadają w tym systemie konto (art. 986 ind.8 k.p.c.).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo
oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 k.p.c.).
W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
(przepisu art. 980 nie stosuje się).
Dokonanie postąpienia wymaga: 1) uwierzytelnienia się na koncie użytkownika; 2) utworzenia
oświadczenia o postąpieniu; 3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu. 
W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik
umorzy egzekucję (art. 981 k.p.c.) i niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863 §3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa (art. 9867 § 5 k.p.c.). Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji.  Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. 
 
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, 
a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. 
Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia (art. 998 k.p.c.).
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do
ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w tut.  kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości.  W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez  zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie:
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego).
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu
Rejonowego w Rzeszowie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Skargę wnosi się do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika i wnosi się ją w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Należy zawiadomić Komornika Sądowego - w terminie 7 dni o każdej zmianie swego miejsca pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 §1 kpc, art136 § 2kpc) 
 

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 16 marca 2023

Zdjęcia

Grunty - Lubenia , Jasionka - elektroniczna uproszczona Grunty - Lubenia , Jasionka - elektroniczna uproszczona