dom - Lubenia

 
 
                                                            O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Kancelaria Komornicza nr IV w Rzeszowie Jan Forystek, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia  , że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 , sala nr  6  odbędzie się:
 
                                                      P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości o przeznaczeniu rolno-osadniczym oznaczonej jako  działka o nr 1486 o powierzchni 0,81 ha, położona 
w Lubeni  ( obręb 0001 ) zabudowana budynkiem mieszkalnym z budynkiem gospodarczym w jednej bryle  ,  
o powierzchni ogólnej 198 m2.  objętej księgą wieczystą  Nr RZ2Z/00048062/3 prowadzoną przez VII  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie stanowiącej własność dłużnika:
Lasota Jacek
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  148 425,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  111 318,75 zł.
 
 
          Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  
(13.12.2023r.)    w wysokości  14 842,50 zł  w gotówce na rachunek Komornika Sądowego nr  45 2030 0045 1110 0000 0395 1560    Bank BNP Paribas SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej  w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w godzinach od 11 - 14  w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  ( tel. 17 850 84 15  ) . Informacja o licytacji znajduje się  na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie  , Komornika i Krajowej Rady Komorniczej  .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
       Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
 
                                                                                    m.p.
 

« wszystkie licytacje

Data licytacji: 14 grudnia 2023

Zdjęcia

dom - Lubenia dom - Lubenia dom - Lubenia